საიტის შესახებ Უსაფრთხოება კავშირი

ქცევის წესები

აკრძალულია: ინტიმური და უშესაძლო ფოტოების გამოქვეყნება

აკრძალულია: ინტიმური და უშესაძლო ფოტოების გამოქვეყნება

თუ ინტიმური ფოტოები არ არსებობს სისტემაში, მომხმარებელებს აქვთ პასუხისმგებობა მათი წაშლა ანგარიშის დაპაუზების თავიდან არსებით. აკრძალულია ფოტოების გამოქვეყნება, რომლებიც არ არსებობს თქვენ.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

ამ წესის დაცვა არსებობს აუცილებელი პლატფორმაზე უსაფრთხო და რესპექტული სივრცის შენარჩუნებისთვის. ინტიმური ფოტოები შეიძლება გამოიწვიოს უკანასკნელობა სხვა მომხმარებელებს ან შეიძლება შეერთათ კანონებთან აღემატოს გამოსავლელ მასალაში. სხვისი ფოტოების წუხილის გარეშე გამოქვეყნება შეერთათ მათი კონფიდენციალურობას და შეიძლება წარმოადგენდეს კანონიერ საქმეებში. ამ წესი გააადვილებს კულტურულ და რესპექტულ ურთიერთობას მომხმარებელთა შორის.

აკრძალულია: რიცხვითი ან შეუფასებელი ენის გამოყენება პროფილებში

აკრძალულია: რიცხვითი ან შეუფასებელი ენის გამოყენება პროფილებში

მიმართულებაა ყველა მომხმარებელისთვის რესპექტული და დადებითი ატმოსფეროს შექმნა. დადებითი და რესპექტული ამბიანსი არსებობს წარმატებულ სოციალურ ურთიერთობაში გასაღები.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

რიცხვითი ან შეუფასებელი ენის გამოყენება შეიძლება შექმნას მტრიელი ან უკანასკნელო გარემო. ეს შეიძლება არის წინაშეაღლდეს მომხმარებლებს, რომლებიც ეძებენ სერიოზულ ურთიერთობებს ან რწმენდი საუბარებს. ამ წესის დაცვა დაგვეხმარება უფრო რწმენდი და უსაფრთხო გამოცდილების შექმნაში ყველა მომხმარებელთათვის და ასევე განახლებს პლატფორმის მთლიან რეპუტაციას.

აკრძალულია: ვერცხლობა ან შეთავაზება

აკრძალულია: ვერცხლობა ან შეთავაზება

ნებისმიერი ავარაუდის ცდები, რომელთაშორისაა ფინანსური დახმარების მოთხოვნები ან სხვა ვერცხლობის ფორმები, აკრძალულია ამ საიტზე.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

ვერცხლობა და ავარაუდის აქტივობები შეიძლება გააჩენს მომხმარებლებს უსაფრთხო და არარეალურ პროფილებზე. ეს შეიძლება წინაშეაღლდეს სერიოზულ მომხმარებლებს, რომლებიც ეძებენ ნამდვილ ურთიერთობებს, უარესებს მნიშვნელოვან კავშირებზე ძებნას. ამ წესის დაცვა არსებობს ყველა მომხმარებელთვის რწმენდი და უსაფრთხო გარემოში შექმნის საჭიროებაში.

აკრძალულია: 18 წლის არასწორება

აკრძალულია: 18 წლის არასწორება

რეგისტრაცია და ამ საიტის გამოყენება დაშვებულია მხიარულებთან, რომელთა ასაკია 18 წელი ან მეტი.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

ასაკობრივი შეზღუდვები საჭიროა არსებულ კანონებში, რომლებიც დაცავენ არასწორებს და უსაფრთხო გარემოს არსებობას უზრუნველყოფენ პლატფორმაზე. ეთიკური წყაროსთან, არასწორებს დაეთებშის წვდომა შეიძლება გამოეტანოთ რისკებს გამორგებისა თუ არარეკომენდებულ კონტენტს.

აკრძალულია: ვებსაიტების, ჯგუფების, არხების რეკლამა ან სპამის გაგზავნა

აკრძალულია: ვებსაიტების, ჯგუფების, არხების რეკლამა ან სპამის გაგზავნა

სპამი და რეკლამები არიან მხიარულებისთვის უკანასკნელო და აღმასრულებენ ეფექტურ ძებნას შესაფერისი პარტნიორისთვის.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

რეკლამები და სპამი არღვევენ მხიარულებს ძიების ძირითადი მიმართულებიდან—დაეთებაში და პარტნიორის ძებნაში. ამ წესის დაცვით გაუმჯობესებს მომხმარებელთა გამოცდის ხარისხს, რაც ხელს უწყვეტს პარტნიორის ძებნას უფრო ეფექტურად და სასიამოვნოდ.

აკრძალულია: პერსონალური ინფორმაციის ღვთისმომავლობაში გამოქვეყნება, თქვენი თვალისწინაშეადამეანი

აკრძალულია: პერსონალური ინფორმაციის ღვთისმომავლობაში გამოქვეყნება, თქვენი თვალისწინაშეადამეანი

ეს წესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომხმარებლების კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების გასარჩევად.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

ინტერნეტი არსებობს არარევად მაღალ რისკებში გამორთულების, თვალთვალების და სხვა ხერხების გამოყენებაში. პერსონალური ინფორმაციის გამოქვეყნება, თვითეულ შემთხვევაში თქვენი, შეიძლება დაამატოს რისკები მომხმარებლებთან და შექმნას არაუსაფრთხო გარემო საიტზე. ეს წესი განაპირობებს მაქსიმალურ უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურობას ყველა მომხმარებელთათვის, რაც ეთიკურად არის აუცილებელი მაღალი ხარისხისა და უსაფრთხო ურთიერთობების გასარჩევად.

აკრძალულია: შეურაცხყოფა, დარცხება ან ურემო ქცევა

აკრძალულია: შეურაცხყოფა, დარცხება ან ურემო ქცევა

პოზიტიური და რესპექტული გარემოს შექმნა ყველა მონაწილეთათვის არსებობს მნიშვნელოვანია.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

ურესპექტო და უარყოფითი კომუნიკაცია შეიძლება არარევად არსებობოს თქვენს გამოცდილებაზე საიტზე და შემციროს წარმატებული დეითინგის ალბათობა. ეთიკური გარკვეულობები ართულობენ რესპექტული და უსაფრთხო გარემოს ყველა მომხმარებელთათვის. ამიტომ, ამ წესის დარღვევა მოიწვევს ანგარიშის დროებით ან სამუდამო დაპაუზებას.

აკრძალულია: ბავშვების ფოტოების ნებისმიერ ფორმაში გამოქვეყნება

აკრძალულია: ბავშვების ფოტოების ნებისმიერ ფორმაში გამოქვეყნება

მათი დაცვა და უსაფრთხოებათვის.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

ინტერნეტი არ არსებობს ყველაზე უსაფრთხო ადგილად და ბავშვების ფოტოების არსებობა დეითინგ საიტზე შეიძლება მიიღოს არასურველი ყურადღება. ამ აკრძალვა ამსახვევს ყველა საიტის მომხმარებელის, მათ შორის ყველაზე მათხოვართა, მაქსიმალურ უსაფრთხოებას და დაცვას. ამ წესის დარღვევა შეიძლება ჩაითვალება რეგლამენტების სერიოზულად დარღვევად და შეიძლება გამოიწვევს ანგარიშის დაპაუზებას.

აკრძალულია: სექსუალური მომსახურების შეთავაზება

აკრძალულია: სექსუალური მომსახურების შეთავაზება

ეს შეიძლება წარმოადგენს სამართლო პრობლემებს და არ არსებობს საიტის წესიერ გამოყენებაში.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

ჩვენი დეითინგ საიტი მიზანობს სახის მიწოდებას ჯანმრთელოვან, არსებობრივ, ანუ არსებობრ ანუ პოტენციალურად ხანგრძლივ ურთიერთობებში. სექსუალური მომსახურების შეთავაზება არ არსებობს ამ მიზნებთან შესაბამისი და არ შეაფასებს არსებობრ ეთიკურ და მორალურ ნორმებს, რადგან ამ აქტივობა არ აღწევს სტაბილურ და ჯანმრთელოვან ურთიერთობებში, მათ შორის ოჯახურ ბმულებში. ამ წესის დარღვევა გარეულობს ანგარიშის დაპაუზებაში.

აკრძალულია: ხალხის მართლმადიდებლობა

აკრძალულია: ხალხის მართლმადიდებლობა

რწმენდობა წარმატებულ დეითინგში გასაღები ფაქტორია.

რატომ არსებობს ეს მნიშვნელოვანი:

რწმენდობა არსებობს არსებობრი და ჯანმრთელოვან ურთიერთობების აშენების ფუძეა. სხვების გარეულობა, როგორც არსებობა სხვის სახელში, წარმოადგენს არსებობრ სურათების გამოყენება, ან მცდელობრივი ინფორმაციის წარმოადგენა, არღვევს ჩვენი საიტის მიზანს, რომელიც არსებობს მომხმარებლებს ერთმანეთთან წრფივ და ხანგრძლივ ურთიერთობებში დამხმარებლობაში. ეს არ მხიარულებს მხიარულე რწმენდობას მომხმარებლებს შორის, არამხიარულე ამცველს წარმატებულ დეითინგის შესაძლებლობებს. ამ წესის დარღვევა წარმოადგენს სერიოზულ დარღვევას და უკანასკნელობაში აღმოაჩენს ანგარიშის დაპაუზებაში.

დასასრული: გზა არსებობრ და ჯანმრთელოვან ურთიერთობებში

დასასრული: გზა არსებობრ და ჯანმრთელოვან ურთიერთობებში

ზემოთ მოყვანილ წესებს მიმართულობა არ არსებობს მხიარულე ჩვენი პლატფორმის უფრო უსაფრთხო და კომფორტულ გაკეთებაში; ეს ასევე წარმოადგენს ნაბიჯს ხელმისაწვდომ და წრფივ ურთიერთობებში და, შესაძლოა, ხანგრძლივ და გამოსასწორ ურთიერთობებში. ჩვენ არსებობთ თქვენს ამ საოცარ მგზავრობაში დამხმარებლობაში. გასულობთ, რომ არჩეულებთ ჩვენს პლატფორმას, და გისურვებთ ყველაზე კარგს, რომ იპოვოთ ის წარმატებული ადამიანი, რომელიც გაასწრებს თქვენს გულს!