ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

GETWAB.COM ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ GETWAB ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ। GETWAB ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ GETWAB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ GETWAB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।

ਵਰਤੋ

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ GETWAB ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ("ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ") ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ GETWAB ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ GETWAB ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ GETWAB ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਲਾਕ ਕਰਨ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਮੁੜ-ਰੈਂਕਿੰਗ, ਮਿਟਾਉਣ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਰੋਕ ਕੇ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ GETWAB ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GETWAB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ

ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ, ਮੁੜ-ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, GETWAB ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ GETWAB ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ GETWAB ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ GETWAB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ (ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, GETWAB ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਭੁੱਲ। GETWAB ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਦੰਡਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GETWAB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ, ਆਮਦਨ, ਡੇਟਾ, ਵੱਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝਾਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਬਦਲ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।