ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ:

  • ✅ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ।
  • ✅ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ।
  • ✅ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
  • ✅ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ✅ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
  • ✅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
  • ✅ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ GETWAB ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।